- Tổng số phòng học: 10 phòng được thiết kế kiên cố.