- Tổng số nhân sự trường là 16 người trong đó gồm:

+ CBQL: 2/2 nữ.

+ Giáo viên: 10/10 nữ.

+ Nhân viên: 4/2 nữ.